نفت و گاز

نفت و گاز

این حوزه مشتمل بر صنایع بالا دستی، میان دستی و پایین دستی بوده و دامنه متنوعی از تجهیزات را شامل می شود.