پتروشیمی و شیمیایی

پتروشیمی و شیمیایی

این حوزه که طیف وسیعی از مشتریان را شامل می شود، جزء صنایع تبدیلی نفت و گاز محسوب می شود.